top of page

סקרי עובדים

סקרים המבוצעים בקרב עובדים, במטרה להבין באופן ברור את עמדותיהם בקשר לנושאים הקשורים למקום עבודתם

שימוש בחברת סקרים חיצונית מאפשר לעובדים להתבטא ביתר חופשיות ולהביע את עמדותיהם האותנטיות

bottom of page