© 2017 by Tsofit-Skarim

Proudly created with wix.com

נציגי הסברה ותפעול בשטח

אנו מבצעים פעולות של הסברה באמצעות נציגי הסברה הפרוסים בשטח. כגון: הפצת מנשרי מידע לקהל לקוחות, הקמת דוכני הסברה וכדומה. ביכולתנו לבצע פרויקטים שונים הדורשים תפעול בשטח באמצעות עובדים שהוכשרו וקיבלו הדרכה.