top of page
סקרי שטח - ראיונות פנים אל פנים

סקרי שטח - ראיונות פנים אל פנים

ראיונות פנים אל פנים הם סקרי שטח שבהם המרואינים והמראיינים נמצאים באותו מיקום פיזי.

מה היתרונות של סקרים אלה ומתי מבצעים ראיונות פנים אל פנים?

חברות סקרים מבצעות סקרי שטח באמצעות סוקרים כדי להתמודד עם סקרים מורכבים. האינטרקציה הבלתי אמצעית בין המראיין למרואיין מאפשרת לקבל יותר מידע. מרואיינים נותנים יותר מידע בסקרי שטח. המידע שהם נותנים הוא יותר מדויק ורלוונטי יותר למה שמזמין הסקר מבקש.

סקר שטח מאפשר לראיין אוכלוסייה ספציפית. לראיין רק עובדים במתחם עבודה, רק תושבי שכונה או אף רחוב מסוים, רק קונים שקנו במוצאי שבת במרכז קניות, ולהגיע לרזולציות גבוהות של איתור מרואיינים.

סקר שטח מתאים כאשר רוצים לראיין נשאלים בזמן אמת. למשל רגע לאחר קנייה שביצעו.

 

סקר שטח מתאים כאשר רוצים לראיין אוכלוסייה מסוימת, אך פרטיהם אינם נמצאים אצל מזמין הסקר. 

היכן מתבצעים ראיונות פנים אל פנים?

ראיונות פנים אל פנים מתקיימים בכל מקום בו נמצאים בני אדם.  משווקים/יצרנים או קמעונאים יכולים לבצע סקרים בנקודות המכירה. ניתן גם לקיים סקרים במרכזי קניות (מחוץ לחנויות) בקרב קונים או עוברים ושבים. סקרי שטח שכאלה מתבצעים גם באזור גאוגרפיים מסוימים (מתחמי תעסוקה, מוסדות להשכלה), או בסמוך אליהם. סקרים אלה מבוצעים גם ברחוב, מבוצעים סקרים בתחבורה ציבורית, במתחמי מגורים או אף סקרים מבית לבית.

סקר בשטח

איך סקר פנים אל פנים מתבצע?

 

סקרי שטח (ראיונות פנים אל פנים) מיועדים לקהל יעד מסוים, ועל פי זאת נבחרים מקומות ביצוע הסקרים. כן נקבעים המועדים לביצוע ושעות ביצוע הסקר.

כאשר סוקר מבחין במרואיין פוטנציאלי הוא פונה אליו ומבקש ממנו או ממנה להשיב לסקר. לאחר שקיבל את הסכמתו הוא מתחיל לראיין אותו, ועובר שאלה אחר שאלה. על הסוקר לוודא שהמרואיין הבין כל שאלה ואם צריך הוא מבקש מהמרואיין לפרט (אנו לא רוצים לקבל בשאלות פתוחות תשובות של "כן" ו"לא" בלבד). בסיום הסוקר למרואיין ולעתים מקבלים המרואיינים תשורה קטנה.

מה מידת ההיענות להשתתף בסקר בשטח?

ככלל מידת ההיענות להשיב לסקרים בשטח היא גבוהה, תלוי כמובן במידת המעורבות של המרואיינים בסקר, מקום ביצוע הסקר ואופן ביצועו. בסקרים אלה יש הזדמנות להגיע לאוכלוסיות שבמקרים אחרים לא היו מסכימים לספק מידע.

אנו בצופית סקרים וניהול פרויקטים מקיימים סקרי שטח - ראיונות פנים אל פנים בכל רחבי הארץ.

bottom of page