top of page
סקרים בנקודות מכירה

סקרים בנקודות מכירה

סקרים בנקודת המכירה הם סקרי שטח - ראיונות פנים אל פנים עם צרכנים שביקרו בחנות פיזית. ראיונות אלה מאפשרים לקבל את חוות דעתם של המבקרים בחנויות. 

מי נזקקים לסקרים בנקודות המכירה?
 

  • רשתות קמעונאיות המעוניינות לשמוע את חוות דעתם של צרכנים המבקרים בחנויות הרשת.

  • יצרנים ומשווקים המעוניינים לשמוע את חוות דעתם של צרכנים של מוצריהם או בקטגוריית מוצרים אותם הם משווקים.

 

איזה מידע נאסף בסקרים אלה?
 

סקרי שוק, מדידת שביעות רצון לקוחות, התנהגות צרכנים, אפקטיביות הפרסום, גורמי הגעה לחנויות, מחקרי חסמי קנייה, איסוף מידע מן המבקרים בחנות.

 

את מי מראיינים בסקרים אלה?
 

בסקרים בנקודות המכירה עבור רשתות קמעונאיות, קהל היעד לראיון הוא כל אדם שנכנס לחנות. לעתים ירואיינו רק מי שביצע רכישה בחנות, ולעתים ניתן לראיין כל נכנס לחנות, גם אם לא ביצע קנייה. לעתים קהל היעד הרלוונטי יכול להיות רק רוכשים בקטגוריית מוצרים מסוימת או רק לקוחות על פי פילוח אחר, הכל בהתאם למידע שרוצים לאסוף.

איך מתבצעים סקרים אלה?
 

ביצוע סקרים אלה דומה במהותו לביצוע סקרים אחרים. הסוקר ניצב בתוך או מחוץ לחנות ופונה למרואיינים הרלוונטיים. הפנייה יכולה כאמור להיות בתוך החנות, למבקרים באזור מסוים בחנות, לקונים ממוצרים מסוימים, או רק למי שקיימו אינטראקציה עם עובדי החנות, שאינם עובדי הקופות. בהתאם לגודל החנות ואופי הסקר, ניתן לקיים את הסקר ביציאה מן החנות.

מה היתרון של סקרים בנקודות המכירה?
 

סקרים שמבוצעים בנקודת המכירה זוכים להיענות גבוהה. הזיכרון של המשיבים לסקר בנקודת המכירה טרי והם מוסרים מידע רלוונטי ביותר, שיתכן ובסקר שהיה מבוצע לאחר מכן היו שוכחים. אירועים מסוימים שהם חלק מחוויית הקנייה, יתכן והיו שוכחים.

בסקרים אלה  מלבד ביצוע תשאולים יכול הסוקר לציין מספר פרטים נוספים כגון זמן השהייה של הלקוח בקטגוריה, האם התלבט בין מותגים וכדומה.

bottom of page