top of page
סקרים טלפונים

סקרים טלפוניים

סקרים טלפוניים הם סקרים המבוצעים באמצעות הטלפון.

בעבר היו מרבית הסקרים מתנהלים בדרך זו. כיום סקרים לקהל אקראי עברו ברובם להתבצע באמצעות

 

האינטרנט על ידי פאנל משיבים. סקרים טלפוניים כיום מבוצעים בעיקר כאשר מזמין הסקר מעוניין לראיין

 

לקוחות או משתמשים שלו, והוא מחזיק במספרי הטלפון שלהם.

אנו מפעילים מוקד טלפוני באמצעות סוקרים מיומנים, עושים שימוש בתוכנה מובילה לניהול סקרים, עם פיקוח

 

ובקרה לכל הסקרים.

הסקרים הטלפונים שאנחנו מבצעים כוללים בין היתר:

באמצעות כלים לבקרת איכות במערכת לניהול הסקרים שבה אנו משתמשים, אנו יוצרים בקרת איכות גבוהה על הסקרים המתנהלים

   

bottom of page