top of page
סקרים ומחקרי שוק

סקרים ומחקרי שווקים

צופית סקרים וניהול פרויקטים היא חברת סקרים ומחקרי שוק, שמאפשרת לכם לקבל החלטות על בסיס מידע איכותי. באמצעותנו תוכלו לדעת מה חושבים לקוחותיכם, תוכלו לקבל גם מידע מן הציבור הרחב, ולקבל תמונה מדויקת באמצעות מחקרי שווקים.

אנחנו מגיעים לשטח בשבילכם. אנו מבצעים את איסוף המידע באמצעות סקרים ומחקרי שווקים, מנתחים את המידע, ומפיקים ממנו תובנות באמצעות צוות המחקר שלנו, במגוון דרכים.

כמכון סקרים אנו יודעים שסקר איכותי מורכב משני חלקים: תכנון הסקר וביצועו, וניתוח הסקר לאחר קבלת התוצאות. אנחנו שמים דגש על שני תחומים אלה.​

הסקרים הטלפוניים וסקרי השטח מבוצעים באמצעות מערכת לניהול סקרים המאפשרת לייצר בקרת איכות גבוהה במהלך ביצוע הסקר.

תהליך ביצוע הסקרים - איך זה עובד?

 1. הגדרה המטרה - בשלב הראשון מוגדרת מטרה אליה רוצים להגיע. מטרה יכולה להיות הגדלת מספר הלקוחות החדשים, שיפור שירות וכדומה.
   

 2. תכנון - בהתאם למטרה שהוגדרה, בשלב זה אנו בוחנים מהו המידע הדרוש, איך ניתן להשיג אותו, ונבחנות האפשרויות השונות על הפרק. בשלב זה נכתב שאלון, ואנו סוגרים את כל הפרטים האחרים הדרושים לביצוע הסקר. נקבעת מסגרת הדגימה, מכסות וכדומה.
   

 3. ביצוע - זהו השלב שבו מבוצעת עבודת השדה. השלב כולל בדיקה אחרונה של השאלון, תדרוך הסוקרים, ופיקוח על עבודתם. אנו מעדכנים את הלקוחות שלנו (מזמיני העבודה) אודות עמידה במכסות, ופרטים חשובים נוספים העולים במהלך העבודה.
   

 4. ניתוח הממצאים - עם סיום התשאולים מועברים הנתונים הגולמיים לידי מנהל המחקר. מנהל המחקר בוחן את הנתונים, שאלה אחר שאלה, ומכין אותם לקראת הדו"ח הסופי.
   

 5. הצגת הממצאים - בסיום אנו מגישים דו"ח מסכם. הדו"ח כולל את סיכום הפעילות, הצגת ממצאים סטטיסטיים בנוגע לשאלות בסקר וחיתוכים סטטיסטיים.  דו"ח כולל תובנות שעלו מן הסקר וכן המלצות לפעולה.
   

תחומי פעילות נוספים שלנו

סקרי נכסיות המותג

נכסיות המותג הוא מושג שמתייחס למכלול היתרונות, החוזקות, תועלות ואיכויות של המותג כפי שהוא נתפס על ידי הצרכן.

סקרי נכסיות המותג מיועדים לזהות את תפיסות הצרכן כלפי המותג והערכים שהמותג משדר בעיניו.  זיהוי נכסי המותג מאפשר לבעליו למנף את המותג, למקד את המאמצים השיווקיים ולפרוץ לקהלים ושווקים חדשים. 

איך זה עובד?

סקר נכסיות המותג מבוסס על שאלון המיועד לקהל צרכנים. השאלות שנשאלים המשיבים עוסקות במודעות למותג (מודעות נעזרת ובלתי נעזרת) ובמדידת התכונות המזוהות עם המותג.

סקרי נכסיות המותג נעשים בעיקר כסקרים אינטרנטיים וכסקרי שטח - ראיונות פנים אל פנים.

סקרי תחבורה

כחברה עם ניסיון בתחום סקרי השטח, אנו מבצעים גם סקרי תחבורה.

היכולת שלנו היא להפעיל מספר רחב של עובדים המתעדים את המתרחש בשטח או באים במגע עם מרואיינים. בסקרי תחבורה אנו מבצעים איסוף מידע בשטח, סקרי שטח - ראיונות פנים אל פנים, סקרים טלפוניים וסקרים אינטרנטיים.

אנו מבצעים בין היתר: סקרים בתחבורה הציבורית on board עולים/יורדים, סקרי מוצא-יעד, סקרי שביעות רצון מן השירות בתחום התחבורה הציבורית, סקרי חנייה, ופעולות של איסוף מידע בשטח באמצעות סוקרים אנושיים.

אפשרות לביצוע עבודת השדה בלבד של איסוף הנתונים ללא ניתוח הממצאים.

מחקרים לבדיקת פוטנציאל והיתכנות כלכלית

בדיקת פוטנציאל ההצלחה של מוצרים, שירותים ומיזמים.

השירות רלוונטי לבחינת הפוטנציאל של עסקים חדשים, ולבחינת הפוטנציאל של עסקים ותיקים המעוניינים להכנס לתחומים חדשים.

במסגרת זו:

 • בדיקת יכולת ההצלחה של עסקים חדשים

 • כניסה של עסקים ותיקים לשווקים ותחומים חדשים

 • יכולת ההצלחה של מוצרים ושירותים חדשים בשוק

 • בדיקת פוטנציאל ההצלחה של סניפים חדשים ומניעת קניבליזציה.

סקרים נוספים

bottom of page