top of page

סקרים בשפה הערבית

אנו נותנים שירות של סקרים בשפה הערבית באמצעות מוקד של סוקרות וסוקרים דוברי השפה הערבית. סוקרים מהחברה הערבית אשר בקיאים בשפה ובתרבות.

האוכלוסייה הערבית בישראל מונה כ-20 אחוזים מאוכלוסיית המדינה.  כאשר עולה הצורך לבצע סקר הפונה בלעדית לאוכלוסיית ערביי ישראל, אנו נותנים לכך את המענה.

אמנם בסקרים כגון סקרי שביעות רצון לקוחות משתלבים ערבים כלקוחות מן המניין בין כלל הלקוחות המיועדים לסקירה, וברוב המקרים גם ישיבו ללא בעיות על השאלון, אך עם זאת, כאשר הסקר פונה לאוכלוסייה הערבית או כאשר יש קושי לראיין את המרואיינים והמרואיינות בעברית, ביצוע הסקרים בשפה הערבית ייתן לכך את המענה.

אנחנו נותנים פתרון של כתיבת השאלון, הפצת הסקר באמצעים השונים, ניתוחו ודו"ח הכולל הסקת מסקנות.

השפה הערבית
bottom of page