top of page
סקרי דעת קהל 

סקרי דעת קהל 

 סקרי דעת קהל הם סקרים שמטרתם ללמוד אודות עמדות של כלל הציבור. השימוש בסקרים אלה הוא לצרכים חברתיים ופוליטיים. בעבר סקרי דעת קהל היו מתבצעים באמצעות הטלפון. כיום רוב הסקרים הללו מתבצעים באמצעות פאנל אינטרנטי.

תהליך העבודה בסקרי דעת הקהל הוא: 

  • הכנת השאלון

  • בחירת המדגם

  • ביצוע עבודת השדה

  • ניתוח הממצאים

  • הסקת מסקנות

מה מידת הנכונות להשתתף בסקרי דעת קהל?

בסקרי דעת קהל שמתקיימים בטלפון, אחוז הנכונות להשיב לסקר נמוך, מה שעלול להביא לכך שהמדגם יהיה מדגם לא מייצג. בסקרים שנשלחים לפאנל משיבים, הנטייה להשיב לסקר גבוהה מאוד. לכן הנטייה היא להשתמש בסקרים טלפונים רק כאשר אין ברירה. 

bottom of page