top of page
ראיונות וסקרי עומק

ראיונות וסקרי עומק

אנו מקיימים ראיונות עומק . דרך מחקרית זו מאפשרת לקבל מידע הכולל מלל רב מפי המרואיינים. הראיונות נערכים תוך תיאום איתם מראש. 

סקרי עומק כוללים ראיונות שמשך קיומם רב יותר מסקרים רגילים,  עם מספר שאלות גדול יותר וכן "שאלות פתוחות" רבות יותר  לעומת סקרים רגילים. אף שעלות ביצועם גבוהה יותר, סקרים אלה מאפשרים השגת מידע איכותי ביותר.

ראיונות עומק יבוצעו כראיונות פנים אל פנים מהסיבות הבאות:

 

סקרי עומק יכולים להתבצע גם באינטרנט ובטלפון.

bottom of page